fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de webshop van Buro-Eline, h.o.d.n. #ITSMYDRIVE®, geregistreerd in de Kamer van Koophandel met nummer 58657460.

Lees deze Algemene Voorwaarden goed door, zodat duidelijk is wat je rechten en plichten zijn bij een online aankoop in de #ITSMYDRIVE® webshop.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

ALGEMENE VOORWAARDEN

deze algemene voorwaarden van #ITSMYDRIVE®;

INLOGGEGEVENS

de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling in de webshop;

KLANT

de natuurlijke en/of rechtspersoon die in de webshop een bestelling plaatst. Daar waar ‘hij’ staat wordt elke seksevariant bedoeld;

#ITSMYDRIVE®

de aanbieder van deze website en producten in de webshop. Geregistreerde merknaam en handelsnaam van eenmanszaak Buro-Eline, KvK 58657460, gevestigd aan de Hengelosestraat 6
7561 RT Deurningen, The Netherlands.

OVEREENKOMST

de overeenkomst tussen Klant en #ITSMYDRIVE® die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij #ITSMYDRIVE® koopt;

PRODUCT

een product dat op de Website aangeboden wordt door #ITSMYDRIVE®;

PRIVACY STATEMENT

de privacyverklaring van #ITSMYDRIVE®, die te vinden is op de Website;

WEBSITE

de website van #ITSMYDRIVE®, waarop in de webshop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van producten van #ITSMYDRIVE® in de webshop op de Website, het gebruik van de Website en op de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

#ITSMYDRIVE® kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan Klant het Product niet meer bestellen.

Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. #ITSMYDRIVE® wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door #ITSMYDRIVE® nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

#ITSMYDRIVE® is niet gebonden aan eventuele (type-) fouten in het aanbod op de Website. Zie daarvoor ook de Disclaimer.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

#ITSMYDRIVE® kan niet garanderen dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, verklaart deze tegenover #ITSMYDRIVE® er zelf verantwoordelijk voor te zijn dat de informatie bij het aanmaken van de Inloggegevens correct, volledig en actueel is.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles dat met zijn Inloggegevens wordt gedaan.

Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant #ITSMYDRIVE® daarvan op de hoogte stellen, net als zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

#ITSMYDRIVE® behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven en geselecteerd is voor aankoop in de webshop.

Btw is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Gedurende het bestelproces zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

Als de Klant niet tijdig betaalt of #ITSMYDRIVE® niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of #ITSMYDRIVE® een nadere aanmaning stuurt.

Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan #ITSMYDRIVE® de vordering uit handen geven. In dat geval komen de door #ITSMYDRIVE® gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering

Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Het kan voorkomen dat een levering langer dan gebruikelijk op zich laat wachten. Dit is onder andere afhankelijk van productvoorraad, inpakcapaciteit en de externe partij die verantwoordelijk is voor bezorging van de bestelling. Mocht vooraf duidelijk zijn dat de levertijd lang zal zijn, dan wordt Klant hierover per e-mail geïnformeerd.

Artikel 7.          Privacy

Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan #ITSMYDRIVE® verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van #ITSMYDRIVE® en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het geleverde Product met opgaaf van reden per geschreven brief (verklaring van ontbinding) of e-mail terug te sturen naar #ITSMYDRIVE®. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

Is er sprake van ontbinding van de Overeenkomst? Dan is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terug te sturen.

In geval van ontbinding zal #ITSMYDRIVE® het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. #ITSMYDRIVE® is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door #ITSMYDRIVE® terugbetaald.

Klachten over het Product kunt u sturen naar contact@itsmydrive.com. #ITSMYDRIVE®  zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal #ITSMYDRIVE® kosteloos en binnen een redelijke termijn (naar keuze van #ITSMYDRIVE®) het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, een alternatief bieden. Als herstel niet mogelijk is of niet van #ITSMYDRIVE®  gevergd kan worden, zal #ITSMYDRIVE® het Product terugvorderen en de betaalde prijs conform de Overeenkomst terugbetalen.

Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

#ITSMYDRIVE® is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

Voor zover #ITSMYDRIVE® aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11.          Diversen

Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Dit is de meest actuele set Algemene Voorwaarden van #ITSMYDRIVE®. Laatst herzien: 8 maart 2021.